COACHES


Coach Shawn

 

Coach Shawn & Caren

 

Coach Wally

 

Coach Cody

 

Coach Ed & Kathy

 

Coach Eric

 

Coach Jenn

 

Coach Ed & Kathy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shawn Metcalf: CF-L1, CF-L2, CF Strongman, CF Kids, CF Mobility, USAW

Eric Kinsey: CF-L1

Ed Werntz: CF-L1

Kathy Werntz: CF-L1

Wally Connare: CF-L1

Cody Gordon: CF-L1

Caren Metcalf: CF-L1

Jenn Klopfer: CF-L1, Metafit Coach